تامين كنندگان:

سازما ن بیمه مرکزی ایران به منظور تنظیم، تعمیم وهدایت امر بیمه و حمایت از بیمه گزاران و بیمه شدگان وصاحبان حقوق آنها و اعمال نظارت دولت بر این فعالیت تاسیس گردیده است. همچنین سازمان بیمه مرکزی ایران متولی سامان دهی، سیاست گذاری، ارایه مجوز به شرکت های بیمه ای در حال تاسیس، نظارت برعملکرد شرکت های بیمه، تعیین تعرفه های سالیانه و ارایه دستورالعمل بیمه ای برای حفظ حقوق بیمه گزاران و بیمه گران، نظارت بر مراودات بین المللی شرکت های بیمه با رعایت حقوق ملی و مطالعه و بررسی موضوعات بیمه ای جدید، تحقیقات و آموزش، ارایه مجوز به کارگزاران و نمایندگان و نظارت بر عملکرد بیمه ای آنها در سراسر کشور می باشد. به موجب مجوز صادره توسط سازمان بيمه مركزي ايران شركت كارگزاري پارس همگام مجاز است :
  • در امر خريد بيمه نامه
  • در پيگيري پرونده هاي خسارتي
از طريق كليه شركت هاي بيمه دولتي يا خصوصي اقدام نمايند.
 
شركت سهامي بيمه ايران www.iraninsurance.com
شركت سهامي بيمه آسيا www.bimehasia.com
شركت سهامي بيمه البرز www.alborzinsurance.ir
شركت سهامي بيمه دانا www.dana-insurance.com
شركت بیمه پاسارگاد www.pasargadinsurance.ir
بيمه صادرات وسرمايه گذاري www.eiic-ir.com
شركت بيمه كارآفرين www.karafarin-insurance.com
شركت بيمه توسعه www.tose-ehinsurance.com
شركت بيمه حافظ www.hafezinsurance.com
شركت سهامي بيمه سينا www.sinainsurance.com
شركت سهامي بيمه دي www.dayins.com
شركت سهامي بيمه اميد www.omid-insurance.com
شركت سهامي بيمه ملت www.mellatinsurance.com
شركت سهامي بيمه پارسيان www.parsianinsurance.com
شركت سهامي بيمه رازي www.razi-insurance.com
شركت بيمه نوین www.novininsurance.com
 
 
 
 
 
Copyright ©1998-2010 - All right reserved - Powered by Farahnak