بيمـه مسئوليـت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

 

شما به عنوان يك كارفرما حوادث منجر به جرح و نقص عضو يا فوت كاركنان و مشكلات ناشي از اينگونه حوادث را هنوز در خاطر داريد ! همه آبادگران و سازندگان در زمينه فعاليتهاي مختلفي از جمله ساختماني،‌ صنعتي ، خدماتي و بازرگاني، رعايت اصول ايمني در انجام هر نوع فعاليت را در مرحله نخستين كار خود قرارداده اند، ولي عليرغم اين تلاش، همچنان شاهد حوادث غير قابل پيش بيني بوده اند. علاوه بر مشكلات عاطفي و اجتماعي و مديريتي، تامين هزينه هاي جبران ضرر و زيانهاي ناشي از وقوع حوادث از جمله تامين هزينه هاي بيمارستاني يا غرامات نقص عضو و فوت نيز مشكل ، و پيش بيني و برآورد بودجه آنها اغلب غير ممكن بوده است.
اين معضلات، ناشي از پيچيده تر شدن روابط كاري و مسائل حقوقي است كه روز به روز به علت تغييرات در تكنولوژي و انجام روشهاي كاري و ارتباطات انساني رخ مي دهد. براي حل اين مشكل ناچار بايد به راه حل‌هاي جديد متوسل شد و يكي از آنها، استفاده از پوشش‌هاي بيمه اي و انتقال خطرات ناشي از كار و زيانهاي حاصله از آنها به شركت‌هاي بيمه مي باشد. مقاله زير به بحث در اين باره پرداخته است.


كداميك از موارد زير به نظر شما آشنا مي آيد؟

 بر اثر ريزش يكي از ديواره هاي پي در حال احداث دو نفر از كارگران در زير آوار جان سپردند.
 بر اثر ريزش سقف تونل دو نفر از مهندسين و يكي از كارگران در زير آوار ماندند.
 چهار انگشت كارگري كه با بالابر مشغول به كار بود در اثر غفلت وي قطع گرديد.
 سقوط كارگردر چال آسانسور منجر به مرگ وي شد.
 سقوط كارگري از ستون در حال ساخت پل به هنگام باز كردن قالب هاي لوله اي و برخورد سر وي به قسمت بتني منجر به مرگ نامبرده شد.

و صدها حادثه ديگر كه عليرغم تلاش در جهت رعايت اصول ايمني و حفاظتي متاسفانه روزانه در كارگاههاي مختلف در حال وقوع است.


پس از وقوع حادثه

تلاش براي رساندن مجروح به بيمارستان، ايجاد آرامش در محيط كار، اعلام حادثه به مقامات انتظامي و تكميل گزارش حادثه و ارسال آن به اداره كار و امور اجتماعي ،‌ حضور در مراسم تاثرآور تشييع و تدفين و سوگواري و تامين هزينه هاي ضروري آنها، تلاش براي تهيه و ارائه سند و آزاد ساختن مسئول كارگاه، حضور مدير عامل شركت در ژاندارمري و يا كلانتري و دادسرا و نهايتاً تلاش براي اخذ رضايت از اولياء دم و مختومه نمودن پرونده، برقراري مستمري بازماندگان و ... مراحلي هستند كه معمولاً پس از وقوع حادثه منجر به فوت، در كارگاه رخ مي دهد.
بخشي از اقدامات مذكور وظايف انساني و اجتماعي مسئولين مربوطه دركارگاهها و بخش ديگر نيز وظايف اداري، شغلي و مديريتي آنها مي باشد.


قانون مسئوليت مدني و آئين نامه هاي حفاظتي قانون كار

ماده اول قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 هر كس را كه عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا ... شخصي لطمه‌اي وارد نمايد و موجب ضرر مادي يا معنوي شخص ديگري گردد، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل وي، دانسته است و ماده 12 اين قانون كارفرماياني را كه مشمول قانون كار هستند مسئول جبران خساراتي مي‌داند كه از طرف كاركنان آنها و يا كارگران آنان در حين انجام كار يا به مناسبت آن وارد شده است. به موجب ماده 95 اين قانون، مسئوليت اجراي مقررات و ضوابط فني و بهداشت كار بر عهده كارفرما يا مسئولين واحدهاي مربوطه مي‌باشد.


قانون مجازات اسلامي

قانون مجازات اسلامي در سال 1362 به تصويب رسيد، آنچه از اين قانون با مسئوليت مدني مرتبط مي‌باشد قانون ديات است. ماده 294 ديه را چنين تعريف كرده است‌: «‌ ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به اولياء دم داده مي شود».


ريسك و ضرورت انتقال ‌آن

مواد قانوني ياد شده، كه به برخي از آنها به اختصار اشاره گرديد و درضرورت آن‌ها براي حفظ عدالت و بقاي جامعه هيچگونه شكي روا نمي‌باشد ، از سوي ديگر تعهدات و وظايفي كه اين قوانين به عهده مجريان كار و كارفرمايان آنها قرار مي‌دهد و همچنين خطرات و حوادث غير قابل پيش بيني و الزام به انجام كارهاي مختلف از جمله اجراي پروژه هاي عمراني، فعاليت‌هاي صنعتي، خدماتي و بازرگاني، كه خود ضرورتي غير قابل انكار براي جامعه امروز است، جستجوي چاره كار را الزامي ساخته و بدين ترتيب بوده است كه پوششهاي بيمه اي مناسب به تدريج ابداع گرديده اند تا هر مجري پروژه و كارفرمائي بتواند با خريد بيمه نامه و پرداخت مبلغ معيني حق بيمه، نسبت به انتقال خطر به شركت بيمه، اقدام و خود را در قبال ضرر و زيانهاي نامعلوم آتي مصون دارد.


بيمه مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان

يكي از راه‌هاي مناسب براي انتقال ريسك و ايمن شدن در قبال حوادث ناشي از كار كه مسئوليت‌ها و ضرر و زيانهاي قابل توجهي را متوجه مجري هر پروژه يا پيمانكار مي نمايد،‌
تهيه بيمه نامه مسئوليت مدني است كه در زير به آن خواهيم پرداخت.


موضوع بيمه نامه

بر اساس شرايط اين بيمه نامه،‌ خسارتهاي بدني وارد به كاركنان شاغل بيمه گذار، ناشي از مسئوليت مدني وي، در جريان انجام عمليات در محل كار،‌ مشروط بر آنكه مسئوليت بيمه گذار براي بيمه گر محرز باشد، موضوع اين بيمه نامه مي باشد.
‌ تامين و جبران هزينه‌هاي پزشكي و همچنين جبران زيان‌هاي نقص عضو يا فوت ناشي از حوادث مشمول بيمه نامه از اهداف مربوط به خريد اين بيمه است، به عبارت ديگر در صورتيكه به علت وقوع حادثه اي در محل كارگاه، كارگري دچار حادثه منجر به جرح ، نقص عضو و يا فوت گردد و براي بيمه گر محرز گردد كه مقصر حادثه پيمانكار(كارفرما) مي باشد، در اينصورت بيمه گر نسبت به پرداخت هزينه هاي معالجه و ياغرامات فوت و نقص عضو اقدام خواهد نمود.


پوشش‌هاي بيمه نامه

هزينه‌هاي بيمارستاني با توجه به نوع فعاليت و شرايط خاص اجراي كار براي هر نفر تعيين مي گردد، غرامات فوت و نقص عضو به طور معمول بر اساس ميزان حداقل ديه تعيين شده در هر سال توسط شورايعالي قضائي تعيين مي گردد، كه شامل ديه ماه عادي براي 8 ماه سال و ديه ماه حرام براي 4 ماه ديگرسال( محرم، رجب، ذيقعده و ذيحجه) است كه به ميزان يك سوم ديه ماه عادي، افزايش مي يابد.


بيمه نامه بصورت بي نام

با توجه به طبيعت اغلب كارهاي عمراني و پروژه هاي ساختماني و نظر به اينكه به لحاظ ضرورتهاي اجرائي، پيمانكار(كارفرما) در طول مدت انجام پروژه با گروههاي كارگران و تكنسين ها و مهندسين با تخصص هاي متفاوت سر و كار دارد و اعلام به موقع شروع و خاتمه كار هر يك از آنان، به علت اشتغالات متعدد مسئولين كارگاه معمولاً به موقع صورت نمي گيرد، لذا در اين بيمه نامه از دريافت مشخصات كاركنان خودداري گرديده و با دريافت تعداد حداقل و حداكثر كاركنان در طول مدت اجراي پروژه نسبت به صدور بيمه نامه اقدام مي گردد.


زمان پوشش بيمه اي

اين بيمه نامه بر اساس انجام عمليات در ساعات معمول كاري به هنگام روز، طراحي و حق بيمه آن محاسبه مي گردد، عليرغم اين مورد در صورتيكه در پروژه اي نياز به كار در چند شيفت و يا به هنگام شب نيز ضروري به نظر برسد مي توان با پرداخت حق بيمه اضافي نسبت به خريد پوشش بيمه اي براي اوقات مذكور نيز اقدام نمود.


ساير بيمه شدگان

در اين بيمه نامه علاوه بر مسئوليت مدني كارفرما (مجري پروژه هاي عمراني و غير عمراني ) در برابر كاركنان خود مسئوليت وي در قبال پيمانكاران فرعي، عوامل ناظر ، مشاور، صاحبكار و كليه كسانيكه به نحوي در ارتباط با موضوع پروژه فعاليت مينمايند نيز تحت پوشش قرار مي گيرد.


محل مورد بيمه

محل مورد بيمه كاركنان، شامل محوطه كارگاهها و كليه اماكن وابسته به كارگاهها نظير استراحتگاه ، كانتين ، رستوران . دفاتر كارگاهي و … مي‌باشد.
شركت كارگزاري بيمه پارس همگام تاكنون مسئوليت مجريان پروژه‌ها و مديران كارگاه‌هاي صنعتي و سازمان‌هاي تجاري متعددي را با تهيه بيمه نامه مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان تحت پوشش قرار داده و نسبت به دريافت خسارت‌هاي مربوطه، بيمه گزاران خود را همراهي نموده است.
شركت كارگزاري بيمه پارس همگام، ارائه اطلاعات به علاقمندان را وظيفه خود دانسته و هر گونه سئوال متقاضيان را با كمال ميل پاسخگو مي‌باشد.


 
 
 
 
 
 
Copyright ©1998-2007 - All right reserved - Powered by Farahnak