اطلاعات عمومي بيمه:
 

بيمه چيست ؟

بيمه ، اشخاصي را كه متحمل لطمه ، زيان يا حادثه ناخواسته‌اي شده اند قادر مي سازد كه پيامدهاي اين وقايع ناگوار را جبران كنند. خسارت هايي كه به اين قبيل افراد پرداخت مي‌گردد از پول هايي تأمين مي شود كه براي خريد بيمه نامه مي پردازند و با پرداخت آن در جبران خسارت همديگر مشاركت مي كنند. به بيان ديگر همه آن هايي كه خود را بيمه ميكنند با مشاركت در سرمايه اي كه متعلق به همه خريداران بيمه است ، در جبران خسارت و زيان هاي هريك از افراد بيمه شده، شريك و سهيم مي شوند.
بيمه گران خطرهاي احتمالي را به خوبي مي شناسند و احتمال وقوع آن ها رامي دانند بنابر اين مي توانند ميزان حق بيمه اي را كه هر شخص بايد بپردازد به نحوي محاسبه كنند كه مبلغ جمع آوري شده براي جبران خسارت هايي كه پيش خواهد آمد، كافي باشد. بديهي است كه تنها تعدادي از آنان كه خود را بيمه كرده اند نياز به جبران خسارت از محل مبلغ جمع آوري شده خواهند داشت.
بر اين اساس ، مقدار حق بيمه مربوط به هر نفر متقاضي بيمه با توجه به دو عامل مهم محاسبه مي شود: نخست اين كه ، به طور كلي احتمال بروز خسارت در آينده چه قدر است؟ دوم ،آن كه احتمال وقوع حادثه براي بيمه گذار متقاضي بيمه بيشتريا كمتر از ميانگين احتمال خطر مزبور باشد. براي روشن شدن موضوع 3 مثال مي آوريم .

1. در بيمه هاي مربوط به اتومبيل : جواني كه اتوموبيل پرقدرتي دارد ياراننده اي كه قبلا چند مورد تصادف داشته و خودش مقصر بوده است ، از راننده ميان سال و با تجربه اي كه اتوموبيل كم قدرتي دارد و قبلا تصادف نكرده است ، حق بيمه بيشتري مي پردازد.

2. در بيمه آتش سوزي : صاحب مغازه ساندويچ فروشي ، ازصاحب يك دفتر خدماتي حق بيمه بيشتري مي پردازد يعني، هر چه احتمال خطربيشتر باشد ،حق بيمه نيز بيشتر خواهد بود.

3. براي فردي جوان و تندرست كه شغل بي خطري دارد خريدن بيمه زندگي آسان تر و حق بيمه آن هم كمتر خواهد بود تا فرد سالمندي كه شغل پرخطري دارد.

 

چه‌كسي‌ مي‌تواند خريدار بيمه‌ باشد ؟

كساني‌ كه‌ مالك‌ يااستفاده‌ كننده‌ از اموال‌ منقول‌ و غيرمنقول‌باشند يا قانون مسؤوليت‌ خسارت‌ وارده‌ به‌ اشخاص‌ ثالث ‌را برعهده‌ داشته ‌باشند، داراي‌ نفع‌ بيمه‌پذير هستند ومي‌توانند آن‌ را بيمه‌كنند.

 

شركت‌ بيمه‌، چگونه‌و براساس‌ چه‌ اطلاعاتي‌،اشخاص‌ يا اموال‌ را بيمه‌ مي‌كند ؟

ارائه‌ اطلاعات‌ براي‌ ارزيابي‌ خطر، تعيين‌ حق‌ بيمه‌ وصدوربيمه‌ نامه‌ از وظايف‌ بيمه‌گذار است‌. در بيمه‌هاي‌اشخاص‌،بيمه‌ گذار بايد علاوه‌ بر پيشنهاد بيمه‌، براي‌ بيمه‌شده‌ فرم‌پرسشنامه‌ پزشكي‌ را نيز تكميل‌ كند. براي‌ بيمه‌هاي‌اموال‌بيمه‌گذار بايد در پيشنهاد بيمه‌ اطلاعات‌ لازم‌ را كه‌درتصميم‌گيري‌ بيمه‌گر مؤثر است‌ قيد كند. البته‌ درصورت‌ضرورت‌، بيمه‌گر مي‌تواند از بيمه‌ شده‌ معاينه‌پزشكي‌به‌عمل‌ آورد و در مورد بيمه‌ اموال‌از گزارش‌كارشناسي‌بازديد اوليه‌ استفاده‌ كند.

 
 

طرفين‌قرارداد بيمه‌ چه‌ كساني‌ هستند ؟

طرفين‌ قرارداد، عبارتند از :(1) بيمه‌گذار كه‌ خريدار بيمه‌است‌; و (2) بيمه‌گر كه ‌فروشنده‌ بيمه‌ است‌، يعني‌ همان‌شركت‌ بيمه‌.

 

در صورتي‌كه ‌بيمه‌گذار اطلاعات‌ نادرست‌ و اشتباه ‌ارائه‌ كند چگونه‌ عمل‌مي‌شود ؟

طبق‌ ماده‌ 12 قانون‌ بيمه‌، اگر ارائه‌ اطلاعات ‌نادرست‌ عمدي‌ باشد، بيمه‌نامه‌ باطل‌ است‌ و خسارت‌ پرداخت‌ نمي‌شود و حق‌ بيمه‌هاي‌ دريافتي‌ نيز قابل‌ استرداد نيست‌. در صورت ‌غير عمدي‌ بودن‌، خسارت‌ به‌ نسبت‌ حق‌بيمه‌ دريافتي‌ به‌ حق‌ بيمه‌ واقعي‌ پرداخت‌ مي‌شود.

 

فرانشيزچيست‌ ؟

درصد يا مبلغي‌ از خسارت‌ است‌، و جبران‌ آن‌برعهده‌ خودبيمه‌گذار. وجودبيمه‌نامه‌نبايدموجب‌سهل‌انگاري‌ بيمه‌گذارشود. بيمه‌گذار، همان‌ طور كه‌ از اموال‌خود مراقبت‌ مي‌كندبايد از اموال‌ بيمه‌ شده‌ هم‌ مراقبت‌به‌عمل‌ آورد. وجودفرانشيزموجب‌مي‌شود كه‌ بيمه‌گذار درحفظ و نگهداري‌موضوع‌ بيمه‌ جدي‌ باشد. فرانشيز موجب‌حذف‌ خسارتهاي‌جزئي‌ مي‌شود كه‌ به‌ تبع‌ آن‌ هزينه‌هاي‌اداري‌ و عملياتي‌بيمه‌گر كاهش‌ مي‌يابد.

 

کارگزار بیمه چه نقشی دارد؟

بيمه‌مركزي براي تامين و حفظ حقوق خريداران بيمه و راهنمايي آن‌ها، به صورتي كاملاً مستقل و بدون گرايش‌هاي خاص در هنگام تهيه بيمه‌نامه، به گونه‌اي كه بتوانند بهترين و مناسب‌ترين و كامل‌ترين بيمه‌نامه را با كمترين هزينه تهيه نمايند و هم‌چنين براي آن‌كه در هنگام وقوع خسارت به نحو كامل و كافي راهنمايي و همراهي شوند، تا بتوانند خسارت حقه خود را مطابق با شرايط بيمه‌نامه خريداري شده، دريافت نمايند، شركت‌هاي كارگزاري بيمه را اجازه فعاليت داده‌است تا هم هنگام خرید بیمه نامه و هم در صورت بوجود آمدن خسارت جهت دریافت آن از شرکت های بیمه در کنار بیمه گزاران قرار گیرند.

 

بيمه چگونه به وجود آمد؟

بيمه هاي غيرزندگ ، پيشينه بلند مدتي دارند. نوعي از بيمه هاي دريايي حدود 3000 سال قبل مورد استفاده قرار گرفت. بيمه هاي زندگي نيز سابقه زيادي دارند.اين نوع بيمه ها نخستين بار هنگامي پديد آمد كه سربازان رومي قسمتي از دستمزد خود را در صندوقي جمع آوري كردند تا چنانچه در جنگ كشته شدند، آن پول به خانواده هايشان پرداخت شود.

 

بيمه در دنياي امروز

امروز ديگر تصوراين كه گونه اي از فعاليت انسان بدون وجود بيمه شكل پذيرد مشكل است . به ويژه آن كه در قرن بيستم تحولات تكنولوژي ، حمل و نقل وارتباطات با سرعت و وسعت شگفت آوري انجام پذيرفته است . برجسته ترين نمونه اين موضوع پيشرفت موتور اتومبيل است كه متعاقب آن بيمه اتومبيل به يكي ازمهم ترين بخش هاي صنعت بيمه تبديل شده است.
توسعه مهم ديگر، افزايش تعداد ريسك هاي يگانه خيلي بزرگ است .نفتكش هاي غول پيكر و هواپيماهاي بسيار بزرگ نمونه هايي هستند كه نشان مي دهند سرمايه تحت پوشش بيمه ممكن است صدها ميليون تومان ارزش داشته باشد. مشكلات مربوط به پوشش چنين سرمايه هاي عظيمي باعث شده است كه بيمه گران به پشتيباني يكديگر، يك خطر بزرگ را در سطح داخلي و بين المللي به صورت بيمه اتكايي مجدد بين خود توزيع كنند و از عهده جبران خسارت هاي هنگفت برآيند.
همراه با ارتقاء و پيچيدگي بيشتر زندگي انسان امروز، بيمه ها نيز از زواياي مختلف و با شتاب توسعه يافته اند. زيان هايي كه ممكن است به طور ناخواسته در جريان فعاليت و زندگي عادي هر فردي به ديگران وارد آيد و در قبال آن ها مسؤول واقع شود با بيمه مسؤوليت تحت پوشش قرار ميگيرند.در اين خصوص ، مي توان به بيمه مسؤوليت پزشكان و بيمه مسؤوليت توليد كنندگان اشاره كرد. نمونه هاي جديدتر، بيمه افترا براي روزنامه نگاران و ايستگاه هاي راديو و تلويزيون و بيمه آلودگي ناشي از نشت نفت از تانكرهاست . بيمه هاي سيل ، زلزله وخرابي كامپيوترنيز بر همين منوال ظهور كرده اند.
بيمه هاي زندگي نيز پيشرفت هاي شگرفي يافته و مجموعه متنوعي از انواع اين نوع بيمه را ارائه كرده است در اين زمينه انواع بيمه هاي مستمري و عمر و پس انداز به طور چشم گيري افزايش يافته است در ادامه ، بيمه گران رشته زندگي مجبور شده اندكه با مشكلات جديدي نظير بيماري ايدز مواجه شوند و درباره پيشرفت علم ژنتيك بينديشند.

 

بيمه هاي غيرزندگي

بيمه دريايي كه امروز وجود دارد احتمالا در حدود سده هاي يازدهم و دوازدهم ميلادي در منطقه اي در شمال ايتاليا به وجود آمده است شخصي به نام لومباردز درسده هاي چهاردهم و پانزدهم انگليسي ها را با اين نوع فعاليت آشنا ساخت مفاهيم بيمه گر و بيمه گري ، نخستين بار در بيمه دريايي مطرح شد. آن روزها هر بازرگاني كه حاضر به تقبل بخشي از يك خطر بود نام خود را همراه با سهمي كه از آن خطر قبول مي كرد در پايين صفحه اي كه جزئيات خطر مزبور در آن درج شده بود مي نوشت .آن وقت مالكان كشتي ها و بازرگانان دريافتند كه مي توانند كشتي ها را براي حمل اجناس سودآور اعزام كنند زيرا مي دانستند چنانچه كشتي دچار حادثه شود ازاين طريق جبران خواهد شد. در سال 1666 آتش سوزي بسيار بزرگي در لندن روي داد كه باعث به وجودآمدن بيمه آتش سوزي شد. معلوم نيست كه نخستين بيمه آتش سوزي به صورت امروزي در چه زماني صادر شد اما گفته مي شود كه نخستين شركت بيمه آتش سوزي به نام اداره آتش در سال 1680 بنيان نهاده شد كه بعدها فونيكس لقب گرفت.

 

نفع بيمه پذير

نفع بيمه پذير يك اصل اساسي بيمه است . مفهوم اين اصل آن است كه فردي كه در صدد گرفتن بيمه است بايد به طور قانوني اختيار بيمه كردن اموال ، حادثه يا زندگي را داشته باشد. به بيان ديگر، وقوع حادثه اي كه تحت پوشش بيمه است ، يامرگ بيمه شده بايد باعث زيان مالي براي خريدار بيمه شود. براي مثال ، آقاي بهزادي نمي تواند خانه آقاي بهروزي را بيمه كند زيرا تخريب خانه آقاي بهروزي موجب زيان مالي براي آقاي بهزادي نمي شود. بر همين قياس ، شما نمي توانيد زندگي ديگران را بيمه كنيد مگر آن كه منفعتي در زندگي فرد بيمه شده داشته باشيد.

 

ديگر اصول بيمه

اصول بيمه را كه شامل همه بيمه ها مي شود به صورت زير بيان مي كنند:

الف- بيمه تنها به اندازه ارزش واقعي اموال تحت پوشش بيمه خسارت را جبران مي كند. براي مثال بيمه نمي تواند زيان هاي عاطفي را تحت پوشش قرار دهد.

ب - همواره بايد تعداد فراواني خطرهاي همگون وجود داشته باشد تا با استفاده از تشابه خطرها بتوان خسارت را بين همه بيمه گذاران توزيع كرد.

پ - بايد امكان محاسبه احتمال وقوع خسارت وجود داشته باشد تا بيمه گران بتوانند حق بيمه متناسب با خطر مربوط را تعيين كنند.

ت - خسارت ها نبايد عمدي و قابل اجتناب باشند يا قبل از بيمه كردن ، به وجود آمده باشند. به طور بديهي نمي توان براي خانه اي كه آتش گرفته و فردي كه فوت كرده است بيمه نامه گرفت.

ث - زيان مالي برخي از خطرها چنان گسترده است كه فقط دولت توانايي مقابله با آن ها را دارد. اين نوع خطرها اغلب ناشي از جنگ يا تابش هاي هسته اي و راديواكتيوهستند كه به طور معمول بيمه پذير نيستند.

 

خطر

بيمه نگراني ناشي از خطر را از زندگي مردم و فعاليت هاي اقتصادي دور مي كند و به بيمه گذاران آرامش خاطر مي دهد. بيمه گذار مي داند كه درازاي پرداخت حق بيمه چنانچه حادثه نا منتظره اي رخ دهد، زيان مالي آن از محل حق بيمه هاي جمع آوري شده جبران خواهد شد. به بيان بهتر، بيمه گذار با پرداخت حق بيمه و دريافت بيمه نامه ، آرامش خاطر به دست مي آورد پس اگر حادثه اي رخ نداد وخسارتي نيز دريافت نشد، خريدن بيمه نامه بيهوده نبوده است.

ارسال سوال جدید
 
 
 
 
Copyright ©1998-2010 - All right reserved - Powered by Farahnak